Juridisk afvisning af smartmeter

Der er mange meget alvorlige problemstillinger ved digitale fjernaflæste elmålere. Derfor har vi valgt at afvise smartmetret juridisk. Det har vi først og fremmest gjort ved at gøre indsigelse mod el-netselskabets krav. Indsigelse vil sige, at det er op til netselskabet at bevise, at det rent faktisk har ret til sit krav. Det har vi gjort, fordi lovstoffet på området klart og tydeligt siger, at det har netselskabet på ingen måde. Derfor har vi ikke indvilget i opsætningen ved at gøre indsigelse mod alle netselskabets krav, tilbagetrukket ethvert samtykke og samtidig fremsendt en ikke-samtykke-erklæring og anmodet om kvittering for modtagelse indenfor 14 dage.

Den lovmæssige del består i, at deres produkt bryder den gældende lovgivning på flere graverende områder. Kort og kontant så er den vigtigste faktor rent faktisk grundlovens kap. 8 § 72 "Boligen er ukrænkelig". Uanset om netselskabet hævder, at det er pålagt at idriftsætte måleren inden d. 31. dec. 2020 hos alle slutbrugere, så er det altid op til den enkelte, om man takker ja eller nej til det tilbud. Det er nemlig ikke et nødvendigt produkt, og ”Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget” siger intet om, at borgeren er forpligtet. Dermed findes der ingen konsekvens af at takke nej, uanset om man så henholder sig til produktets mange lovbrud eller ej.

Netselskabet skal selvfølgelig sikre, garantere og kunne påvise absolut sikkerhed af eget produkt. Selskaberne er på det punkt, individuelt, ene og alene ansvarlige for, og hæfter for, deres valgte produkt, teknik, indstillinger og evt. tilhørende trådløs teknologi. Ifølge loven står det dem frit for at vælge en kablet ikketrådløs løsning, så her forsøger mange selskaber at påtvinge borgerne en alvorlig sundhedsskadelig teknologi i egen bolig, som er konstant aktiv og ikke kan slukkes for. Det er i dén grad krænkende på alle tænkelige måder – og borgeren kan selvfølgelig frit afvise et produkt med den form for teknologi i eget hjem. Samtidig kan selskaberne selvfølgelig på ingen måde påvise absolut sikkerhed af trådløs teknologi – tværtimod, i lyset af al den evidens og de domsafsigelser, der nu foreligger. Her er det rigeligt blot at henvise til SST’s anbefalinger om brug af forsigtighedsprincippet, WHO’s kategorisering som muligt kræftfremkaldende og evt. eksperternes alvorlige advarsler ifm. høringen i Folketinget april 2018. Det er grund nok til, at man har lov til at afvise produktet.

Den digitale fjernaflæste elmåler bryder dog også klokkeklart databeskyttelsesforordningens (GDPRlovgivningen) art. 6 og 7. Netselskaberne indsamler således ekstremt detaljerede data uden samtykke, helt uden at oplyse borgeren og tilmed i eget hjem. Den del krænker både boligen og grundlovens § 71, stk. 1 "Den personlige frihed er ukrænkelig" – da der både er ejendomsret på data (data har høj værdi i dag), og da så personlig og detaljeret data kan bruges til at krænke den personlige frihed. Brud på GDPR, data-misbrug og decideret overvågning i eget hjem er yderst graverende i hele den her forbindelse.

Derudover lever netselskabernes produkter ikke op til egen gældende lovgivning. Som sådan ikke så vigtigt et punkt, men godt i den forstand, at selskaberne så ikke kan hævde, at det alene handler om at leve op til udelukkende den ene bekendtgørelse mht. idriftsættelse inden 31. dec. 2020. Stk. 2 i samme paragraf, § 2,

siger nemlig, at målerne skal opfylde specifikke krav – og ingen produkter på markedet opfylder på nuværende tidspunkt kravene i § 5 og § 7 stk. 1 og stk. 3 i ”Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget” ang. ”Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data”, så vidt vi er orienterede. Der er på ingen måde brug for flere lovstridige punkter mht. forsøg på tvangsinstallering af smartmetre, men den her del får unægteligt netselskaberne til at stille sig selv i et meget dårligt lys.

Hvilket bringer os videre til gældende kontrakt. Denne giver ikke netselskaberne lovmæssig ret til at udskifte måleren. Det er i den forstand et uafhængigt og unødvendigt produkt, de tilbyder kunden, og dermed en helt ny kontrakt-forhandling. Kunden har således ingen forpligtelse og kan frit takke nej. Til gengæld har elselskaberne en lovmæssig forpligtelse ifm. ”Bekendtgørelse af lov om elforsyning” kap. 2 § 6 d: ”Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.” De har således en gennemsigtig, objektiv, rimelig og ikkediskriminerende oplysningspligt mht. alle deres produkter. Deraf må de ved lov ikke vildlede. De skal til gengæld svare og oplyse kunden ud fra disse vilkår, og gør de ikke det, så bryder de loven. Bliver de gjort bekendt med lovbruddet, men fortsætter med det til trods derefter, så handler de tilmed i ond tro, hvilket stiller dem ekstremt dårligt ift. enhver efterfølgende sag. Mht. gældende kontrakt, evt. også kaldet ”netlejeaftale”, så er her citatet fra den norske domsafsigelse: ”Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler.”

Jf. ”Bekendtgørelse af lov om elforsyning” kap. 2 § 6 b, så har elselskaberne desuden forsyningspligt. Det vil sige, at de ikke må afbryde for strømmen, så længe regningen blot er betalt. Fremsætter de trusler om dét, så er det direkte brud på straffelovens § 266. De må selvfølgelig heller ikke uden videre udskifte en udvendig måler imod beboerens/forbrugerens ønske. For nylig er der også blevet truet med, at et selskab vil skaffe sig adgang via foged for kundens regning. Det er der absolut heller ingen lovhjemmel for, det kan der på ingen måde herske nogen som helst tvivl om. En foged kan gennemtvinge retsafgørelser - dvs., hvis der forefindes en dom. Fogeden kan ikke selv dømme eller agere, hvis der ikke er en dom at agere ud fra. Så endnu engang er der tale om trusler, hvilket er strafbart og bør anmeldes.

Elselskaberne prøver også oftest helt at undgå de besværlige kunder. Bl.a. ved lejemål ved at hævde at sagen er mellem dem og udlejer, hvilket på ingen måde er tilfældet, idet det handler om el-netselskabet og ikke elhandelsselskabet (de store selskaber ejer begge dele, altså en kooperation, men det ændrer på ingen måde deres rettigheder). Altså er kundeforholdet ift. måler altid mellem beboeren/forbrugeren og netselskabet. Beboeren/forbrugeren har desuden altid frit elforsyningsvalg mht. el-handelsselskab, jf. ”Bekendtgørelse af lov om elforsyning” Kap. 2 § 6.

Når man snakker med elselskaberne, skal man altid sørge for kun og udelukkende at gøre det skriftligt. Man har også lovmæssig ret til at optage egne samtaler (jf. straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3), men det kan kraftigt anbefales at holde alting på skrift.

Man kan også benytte alt dette til at anmode om at få fjernet et allerede installeret smartmeter. Det vil dog højst sandsynligt kræve, at man anmelder/stævner/indleder en sag mod netselskabet - for de går jo formentlig ikke frivilligt med til at udskifte tilbage til analog måler (det er i hvert fald ikke det billede, de har tegnet af sig selv indtil videre, må vi jo desværre erkende). På den måde er det langt lettere at afvise, idet det så er dem, der skal indlede sagen. I vores tilfælde er dette endnu ikke sket, da elselskabet i stedet har forsøgt at undgå al kontakt med os. Vi har således ikke modtaget et egentligt svar fra vores selskab, NOE Net A/S, siden de tilbød os en digital fjernaflæst elmåler i august 2018. Vi har heller ikke fået udsættelse, så vi forventer en dialog med svar på alle vores bekymringer i løbet af i år. De vil dog uden tvivl gøre alt for at undgå at forholde sig til alle de ubekvemme spørgsmål. Så selvom vi har gjort indsigelse og opfordret dem til at indlede sagen, så tyder det dog på, at de for alt i verden vil undgå, at det sker. I værste fald betyder en decideret tabt sag jo for netselskabet, at de skal deaktivere alle deres allerede opsatte smartmetre og derefter genudskifte dem med analoge målere. Det kan dog afgjort stadig anbefales at gøre indsigelse og tilbagetrække ethvert samtykke, hvis man allerede har et installeret smartmeter også. Når det er sket, så bryder netselskabet loven ved ikke at genudskifte smartmetret. Derefter kan man altid indlede en sag efterfølgende – og på et tidspunkt vil vi afgjort også få en kendelse herhjemme, der gør, at hver enkelt ikke selv skal indlede en sag for at få fjernet et direkte lovstridigt smartmeter.

Men hermed altså en opfordring til at benytte en juridisk tilgang og dermed loven til at forsvare Jeres eget ve og vel. Pas på Jer selv og Jeres små – for staten, medierne eller industrien gør det ikke.

Venligst, Claus Nørgaard Gravesen

Juridisk afvisning af smartmeter

Juridisk afvisning af smartmeter...
NAN Sizes 0 Downloads 0 Views

Recommend Documents


AF interactions.
Two Mn(ii) complexes with azide and a new zwitterionic tetracarboxylate ligand 1,2,4,5-tetrakis(4-carboxylatopyridinium-1-methylene)benzene (L(1)), {[Mn5(L(1))2(N3)8(OH)2]·12H2O}n () and {[Mn5(L(1))2(N3)8(H2O)2](ClO4)2·6H2O}n (), have been synthesize

Is AF Ablation Cost Effective?
The use of catheter ablation to treat AF is increasing rapidly, but there is presently an incomplete understanding of its cost-effectiveness. AF ablation procedures involve significant up-front expenditures, but multiple randomized trials have demons

Predictive immunogenicity of Refacto AF.
The administration of therapeutic factor VIII (FVIII) to treat or prevent haemorrhages in haemophilia A patients results, in up to 30% of the cases, in the development of inhibitory anti-FVIII antibodies. Much debate has taken place on the relevance

Korean Atrial Fibrillation (AF) Network: Genetic Variants for AF Do Not Predict Ablation Success.
Genomewide association studies have identified several loci associated with atrial fibrillation (AF) and have been reportedly associated with response to catheter ablation for AF in patients of European ancestry; however, associations between top sus